DEJAN RAKOVIĆ

 

Intervjui & predgovori

RTV Dijalog kultura - 27.07.2014.

Tema: SVEST - NAUČNI IZAZOV XXI VEKA

’’Danas preovlađujuća naučna paradigma je da se procesiranje informacija na nivou centralnog nervnog sistema odigrava posredstvom hijerarhijski organizovanih i povezanih neuronskih mreža; izgleda da se ova hijerarhija bioloških neuronskih mreža spušta sve do subćelijskog citoskeletalnog nivoa, za koji neki istraživači veruju da predstavlja interfejs između neuralnog i kvantnog nivoa – za koji se nedavno ispostavilo da u Fejnmanovoj propagatorskoj verziji Šredingerove jednačine ima matematički formalizam analogan Hopfildovoj neuronskoj mreži, što predstavlja osnovu kvantne neuronske holografije [koja omogućava na izlazu Hopfildove kvantno-holografske neuronske mreže sukcesivnu rekonstrukciju talasnih funkcija memorijskih stanja (kompletnih, i amplitude i faze!) pri prepoznavanju talasnih funkcija stanja pokazanih na njenom ulazu (što je u osnovi svake holografije, ali je ovde sve pojednostavljenije u odnosu na standardnu lasersku holografiju, koja zahteva tzv. koherentne referentne i predmetne laserske snopove)]’’, piše prof. dr Dejan Raković u radu ’’Kvantno-holografske osnove psihosomatike i duhovnosti’’.

Kvantni fizičar i biofizičar profesor dr Dejan Raković, u emisiji govori o aktuelnim naučnim saznanjima o prirodi svesti i procesima mišljenja. Ako je Univerzum džinovski kvantni hologram, kako se to uklapa u kvantnu prirodu svesti? Ako je sve holografski kodirano na nivou kolektivne svesti, da li to znači da je sve predodredjeno? ’’Poslednjih decenija proučavanje fenomena svesti kao najkompleksnije kognitivne funkcije dobija novi impuls – zbog dubokih potencijalnih fundamentalnih i praktičnih implikacija u medicini, nauci i tehnici, filozofiji, umetnosti i religiji – uz nagoveštaj pojave velike sinteze racionalno-naučnog (klasično-redukovanog, u normalnim stanjima svesti) i kreativno-religijskog (kvantno-koherentnog, u izmenjenim i prelaznim stanjima svesti) modusa spoznaje u okvirima (kvantno-holografske) paradigme – sa značajnim doprinosima i naše naučne sredine ’’, ukazuje prof. dr Dejan Raković.

Autorka i urednica emisije: Drenka Dobrosavljević

SVEST – NAUČNI IZAZOV 21. VEKA (.mp3)

 

Language
Latinica
English

________________________________

FDR

FOND DEJANA RAKOVIĆA

____________________________